PL

 • Dodatkową walutą w grze są Coin's of Luck. Można je zdobyć poprzez Eventy, Głosowanie oraz Dotacje.
 • Na serwerze jest możliwość wyłączenia dostawania doświadczenia. Należy wówczas wpisać komendę .xpoff, a jeżeli dalej chcemy powrócić do standardowego "expienia" należy wpisać komendę .xpon.
 • Dostępny jest Buffer (czas trwania Buff/Dance/Song - 60 Min.) oraz Class Master do zmiany profesji.
 • Skille należy wykupować ręcznie, lecz nie potrzebne są książki.
 • Dostępny jest Everlife Shop w którym możemy kupić Soulshoty, mana poty i wiele innych ciekawych rzeczy. Mammona też tam znajdziemy :)
 • Każda postać może mieć maksymalnie 3 Subclassy. 
 • Max. enchant zwykłymi scrollami oraz blessed wynosi +16 (od 0 do 3 - 100%, od 3 do 16 - 60%) oraz dostępne są Crystal Scrolle (od 0 do 3 - 100%, od 3 do 16 - 85%) .
 • Eventy automatyczne: TVT, CTF, DM, LAST MAN STANDING, LUCKY CHESTS, SIMON SAYS, ZOMBIE, RUSSIAN ROULETTE.
 • Zwiększono ilość miejsc w plecaku i magazynie: 130 dla wszystkich, 150 dla krasnali oraz 300 dla klanu.
 • Zwiększono ilość miejsc u kowala na recepty do 300.
 • Czas trwania Summonów oraz Cubiców zmieniony na 4h. 
 • Weight limit został znacznie zwiększony.
 • Rebirth jest to możliwość dostania dodatkowego skilla za zresetrowanie postaci z 80 do 40 lv. Skille dodają ok. 200 pkt do statystyk. Można go zrobić 3 razy. Skille są zależne od tego czy jesteś magiem, czy wojownikiem. 
  Za pierwszym razem wojownik dostaje pasywny Mdef a mag pasywny Pdef, koszt 1000 Col. 
  Przy drugim razie skille są te same lecz w odwrotnej kolejności. Mag dostaje Mdef a wojownik Pdef, koszt 2000 Col.
  Przy trzecim rebirth Patk dla wojownika a Matk dla maga, koszt 3000 Col.
 • Dozwolony jest Dualbox.

EN

 • Coin's of Luck is the additional currency in game. They can be obtained through Events, Voting and Donation..
 • You can stop gain experience. Just use the command in the game .xpoff. To returning gain experience use command .xpon.
 • Duration of (Buffs/Dances/Song - 60 minutes) and Class Master to change profession.
 • Skills should be obtain by the class trainers.
 • Everlife Shop is available where we can buy Soulshots, mana pots and many other interesting things. We'll find Mammon there too :)
 • The type can be up to 3 Subclasses. 
 • Max enchant with regular scrolls and blessed is +16(from 0 to 3 - 100%, from 3-16 -60%) and Crystal Scrolls is available (from 0 to 3 - 100%, from 3 to 16 - 85%).
 • Automatic event: TVT, CTF, DM, LAST MAN STANDING, LUCKY CHESTS, SIMON SAYS, ZOMBIE, RUSSIAN ROULETTE.
 • The amount of seats in the backpack and werehouse has been increased: 130 for all, 150 for dwarves and 300 for the clan.
 • Increase in the number of blacksmith's places for prescription to 300.
 • The duration of summoners and cubes changed to 4 hours.
 • Weight limit has been significantly increased.
 • Rebirth is the ability to get an additional skill for resetting characters from 80 to 40 lv. Skills add about 200 points to the statistics. You can do it 3 times. Skills depend on whether you are a mage or a warrior. 
  The first time a warrior gets a passive Mdef and a passive magician Pdef, cost 1000 Col.  
  In the second case the skills are the same but in reverse order. Mages gets Mdef and Pdef warrior, cost 2000 Col.  
  At the third rebirth Patk for the warrior and the matk for the magician, cost 3000 Col.
 • Dualbox is allowed.